: 0216 504 11 50-0553 988 20 85 - : 0532 638 04 19

Koşullu Fesih Dilekçesi Verilmesi

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/407

K. 2005/3144

T. 3.2.2005

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Yönetim Kurulunca 1475 S.K. Md. 13 ve 14'e Göre/Md. 13 Belirtildiğine Göre Davacının İhbar Tazminatına Hak Kazanacağı - Akdi Devam Ederken Vermiş Olduğu Koşullu Feshe Muvafakat Dilekçesine İtibar Edilemeyeceği )

• İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Yönetim Kurulunca 1475 S.K. Md. 13 ve 14'e Göre Feshi - Davacının Akdi Devam Ederken Vermiş Olduğu Koşullu Feshe Muvafakat Dilekçesine İtibar Edilemeyeceği/Fesihte Md. 13 Belirtildiğine Göre Hak Kazanacağı )

• İŞ AKDİ DEVAM EDERKEN KOŞULLU FESHE MUVAFAKAT DİLEKÇESİ VERİLMESİ ( İtibar Edilemeyeceği/İş Akdinin Yönetim Kurulunca 1475 S.K. Md. 13 ve 14'e Göre Fesh Edilmesi - Davacının İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulü Gereği )

1475/m.13,14

4857/m.17

ÖZET : Davacı hizmet akdi devam ederken, verdiği dilekçe ile kıdem tazminatı ödenmek koşulu ile feshe muvafakat ettiğini ve ihbar tazminatı istemeyeceğini belirtmiştir. Yönetim kurulu davacının hizmet akdini 1475 sayılı İş Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre feshetmiştir.

Davacının hizmet akdi anılan kanunun 13. maddesine göre feshedildiğine göre, davacı ihbar tazminatına hak kazanır.

DAVA : Davacı kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraf avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacının temyiz itirazına gelince;

Davacı hizmet akdi devam ederken 3.1.2003 tarihli dilekçe ile kıdem tazminatı ödenmek kaydıyla feshe muvafakat ettiğini ve ihbar tazminatı talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Ancak, Yönetim kurulunun 8.1.2003 tarih ve 70477 sayılı kararında davacının hizmet akdinin 1475 sayılı İş Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre feshine karar verilmiştir.

Davacıya hizmet akdinin Yönetim Kurul kararınca feshedildiği bildirilmiştir.

Bu durumda davacının iş akdinin İş Kanununun 13. maddesi gereğince feshedildiği belirtildiğine göre davacı ihbar tazminatına hak kazanır. Ayrıca, davacı 24.1.2003 tarihli ihtarname ile ihbar tazminatının da ödenmesini istemiştir. Bu durumda davacının hizmet akdi devam ederken vermiş olduğu dilekçeye itibar edilemez. Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde davacının ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

2024 © Gürbüz Hukuk Bürosu | Pendik Kurtköy Avukat -Yenişehir Avukat -Uydukent Avukat 0216 504 11 50 Deport durdurma Avukatı-Tuzla Geri Gönderme Merkezi Avukat | İstanbul Pendik Avukatlar | Kurtköy Hukuk Bürosu I Pendik Miras Avukatı | Pendik Ceza Avukatı |Pendik Avukatları-Pendik Avukat numaraları | Tuzla

Yol Tarifi